యునైటెడ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ ఆఫ్ వర్జీనియా

Andhra Kristhava Keerthanalu (ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు)

 

Andhra Kristhava Keerathanalu Book (PDF File)

 

 

1

అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవ

అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవ

2

గానము జేయుడు

3

యేసు నాయకుడ

4

దేవా దివ్యానంత ప్రభావ

5

 

 

నీతిగల యెహోవ

నీతిగల యెహోవ

నీతిగల యెహోవ

నీతిగల యెహోవ

6

 

 

భీకరుండౌ మా యెహోవా

భీకరుండౌ మా యెహోవా

భీకరుండౌ మా యెహోవా

భీకరుండౌ మా యెహోవా

భీకరుండౌ మా యెహోవా

7

సన్నుతింతుమో ప్రభో

సన్నుతింతుమో ప్రభో

సన్నుతింతుమో ప్రభో

8

సర్వ శక్తుని స్తోత్ర గానము

9

ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద

ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద

ప్రబలముగనే ప్రస్తుతించెద

10

ఎంత ప్రేమ

ఎంత ప్రేమ

11

చూచు చున్నాము నీ వైపు

చూచు చున్నాము నీ వైపు

చూచు చున్నాము నీ వైపు

12

 

 

 

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

14

 

నాకేమి కొదువ

నాకేమి కొదువ

16

యెహోవ నా మొరలాలించెను

యెహోవ నా మొరలాలించెను

యెహోవ నా మొరలాలించెను

యెహోవ నా మొరలాలించెను

యెహోవ నా మొరలాలించెను

17

యెహోవా భజన చేయండి

19

చూడ గోరెద

20

 

పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ

పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ

పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ

26

 

 

రండి యుత్సాహించి పాడుదము

రండి యుత్సాహించి పాడుదము

రండి యుత్సాహించి పాడుదము

రండి యుత్సాహించి పాడుదము

27

కలుగును గాక దేవునికి మహిమ

31

ఓ ప్రభుండా నిన్ నుతించు

33

యెహోవ గద్దె ముందట

35

 

ఇన్నాళ్ళు మాకు సాయమై

ఇన్నాళ్ళు మాకు సాయమై

37

మాకర్త గట్టి దుర్గము

41

 

మేలుకోనరే

మేలుకోనరే

43

శ్రీ యేసు కర్తను

45

 

వేడెద నాదగు వినతిని

వేడెద నాదగు వినతిని

48

స్తోత్రం స్తోత్రం ఓ దేవ

50

దేవ నీకు స్తోత్రము

52

ఆకాశంబు భూమియు

53

ఈ సాయంకాలమున

ఈ సాయంకాలమున

ఈ సాయంకాలమున

56

 

రాత్రి యయ్యే

రాత్రి యయ్యే

60

గొప్ప దేవ నాకు తండ్రివి

60

గొప్ప దేవ నాకు తండ్రివి

69

సర్వ దేశము లారా

70

దేవ కుమారా దీనోపకారా

71

నీవు నా దేవుండవై యున్నావు

73

మంగళమే యేసునకు

మంగళమే యేసునకు

మంగళమే యేసునకు

75

మంగళంబని పాడరే

77

 

విజయ గీతముల్ పాడరే

విజయ గీతముల్ పాడరే

విజయ గీతముల్ పాడరే

79

శ్రీ యేసునే భజింతు

80

యేసుని భజియింపవే

81

భజన చేయుచు భక్త పాలక

భజన చేయుచు భక్త పాలక

83

 

రారే మన యేసు స్వామిని

రారే మన యేసు స్వామిని

రారే మన యేసు స్వామిని

84

ఇదిగో నీతి భాస్కరుండు

87

సర్వ లోక సంపూజ్య నమో నమో

92

యేసు పదాంబుజ శరణం

93

దేవాత్మ జయో దీన దయాళు

94

సమానులెవరు ప్రభో

సమానులెవరు ప్రభో

సమానులెవరు ప్రభో

సమానులెవరు ప్రభో

సమానులెవరు ప్రభో

96

దేవుని నీతి ప్రతాపము

104

వినరే యో నరులారా

వినరే యో నరులారా

వినరే యో నరులారా

108

 

కొనియాడ దరమే నిను

కొనియాడ దరమే నిను

కొనియాడ దరమే నిను

109

 

చింత లేదిక యేసు పుట్టెను

చింత లేదిక యేసు పుట్టెను

చింత లేదిక యేసు పుట్టెను

110

పుట్టేనేసుడు నేడు

112

 

రక్షకుండదయించి నాడట

రక్షకుండదయించి నాడట

రక్షకుండదయించి నాడట

రక్షకుండదయించి నాడట

113

సంతోషించుడి

సంతోషించుడి

114

జ్ఞాను లారాధించిరి

115

గీతముల్ పాడుడీ

116

రారె చూతము

121

శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయీలో

122

 

లాలీ లాలీ

లాలీ లాలీ

123

 

ఇశ్రాయేలీయుల దేవుండే

ఇశ్రాయేలీయుల దేవుండే

126

ఓ సద్భక్తులారా

ఓ సద్భక్తులారా

ఓ సద్భక్తులారా

127

 

దూత పాట పాడుడీ

దూత పాట పాడుడీ

128

శుద్ధ రాత్రి సద్దణంగ

131

హాయి లోకమా ప్రభు వచ్చె

135

రండి సువార్త సునాదముతో

137

యేసు నామ మెంతో మధురం

138

యేసు నామమే పావనము

యేసు నామమే పావనము

140

యేసు నీ నామామృతము

144

క్రీస్తే సర్వాధికారి

క్రీస్తే సర్వాధికారి

క్రీస్తే సర్వాధికారి

145

 

నీవేయని నమ్మిక

నీవేయని నమ్మిక

148

యేసు నామము స్మరించు

149

దేవుని ప్రేమ యిదిగో

దేవుని ప్రేమ యిదిగో

దేవుని ప్రేమ యిదిగో

దేవుని ప్రేమ యిదిగో

దేవుని ప్రేమ యిదిగో

దేవుని ప్రేమ యిదిగో

154

ఎవరు భాగ్యవంతు లౌదు

158

సీయోను కన్యా

161

వింత గల మా యేసు ప్రేమను

162

అన్నా మన యేసుప్రభుని

165

ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ

ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ

ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ

167

ఓ వింత! నా రక్షకుడా

169

పాపికాశ్రాయుడవు నీవే

171

 

యేసు నన్ను ప్రేమించినావు

యేసు నన్ను ప్రేమించినావు

172

యేసు క్రీస్తు దొరికేనేని

173

యేసుని ప్రేమను నేమారకను

యేసుని ప్రేమను నేమారకను

యేసుని ప్రేమను నేమారకను

యేసుని ప్రేమను నేమారకను

174

యేసు వంటి ప్రియ బంధుడు

యేసు వంటి ప్రియ బంధుడు

179

నాయన్న రాగదే

   

180

మనస యేసు మరణ బాధ

181

రాజులకు రాజైన ఈ

రాజులకు రాజైన ఈ

రాజులకు రాజైన ఈ

182

ఎంతో దుఃఖము బొందితివా

183

సిలువను మోసితివా

184

ఏ మాశ్చర్యము  ప్రియులారా

186

ఏ పాప మెరుగని

ఏ పాప మెరుగని

ఏ పాప మెరుగని

187

పాపుల యెడ క్రీస్తుని

188

చూడరే క్రీస్తుని చూడరే

190

ఆహా యెంతటి శ్రమల

191

 

ఎంతో వింత ఎంతో చింత

ఎంతో వింత ఎంతో చింత

195

ఎన్నడు గాంచెదమో

196

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా

198

సిలువే నా శరణాయనురా

సిలువే నా శరణాయనురా

సిలువే నా శరణాయనురా

సిలువే నా శరణాయనురా

సిలువే నా శరణాయనురా

201

కలవరి మెట్టపై కలవర మెట్టిదో

207

ఎంత గొప్ప బొబ్బ పుట్టెను

210

గాయంబుతో నిండారు

212

 

మహాత్ముడైన నా ప్రభు

మహాత్ముడైన నా ప్రభు

213

మరణమున్ జయించి లేచెను

214

రండి విశ్వాసులారా

216

విజయంబు విజయంబు

218

యేసు లేచెను ఆదివారమున

222

క్రీస్తు నేడు లేచెను

224

ఇదిగో నా శిష్యులారా

228

నాడు వచ్చినట్లు గాదు

231

ఓహోహో మా యన్నలారా

236

రాజాధి రాజా రా రా

రాజాధి రాజా రా రా

రాజాధి రాజా రా రా

రాజాధి రాజా రా రా

239

ఆత్మ నడుపు సత్యము

243

పరిశుద్ధాత్మను గోరుము

పరిశుద్ధాత్మను గోరుము

245

రమ్ము రమ్ము పరిశుద్ధాత్మా

252

దేవుడిచ్చిన దివ్య వాక్య

263

సంఘ శిరసై వెలయు

267

ఎంతో సుందరమైనవి

278

జీవాహారమా రమ్ము

283

స్తోత్రార్పణ మర్పింతుము

291

ధరణిలోని ధనములెల్ల

299

యేసు నాధ కధా సుధా

306

పాపిని నేనని

307

 

హే ప్రభు యేసు

హే ప్రభు యేసు

310

 

హృదయ మనెడు

హృదయ మనెడు

హృదయ మనెడు

హృదయ మనెడు

313

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

త్రాహిమాం క్రీస్తునాధా

315

ఉన్న పాటున వచ్చు చున్నాను

ఉన్న పాటున వచ్చు చున్నాను

ఉన్న పాటున వచ్చు చున్నాను

ఉన్న పాటున వచ్చుచున్నాను

ఉన్న పాటున వచ్చుచున్నాను

ఉన్న పాటున వచ్చుచున్నాను

ఉన్న పాటున వచ్చుచున్నాను

316

దిక్కులేని వాడనో ప్రభో

దిక్కులేని వాడనో ప్రభో

319

ఎఱిగి ఎఱిగి చెడి

323

రావయ్య యేసు నాథా

రావయ్య యేసు నాథా

324

ఏ ముఖంబు తోడ వత్తు

ఏ ముఖంబు తోడ వత్తు

325

 

నన్ను దిద్దుము

నన్ను దిద్దుము

నన్ను దిద్దుము

నన్ను దిద్దుము

332

 

అపరాధిని యేసయ్య

అపరాధిని యేసయ్య

అపరాధిని యేసయ్య

అపరాధిని యేసయ్య

339

ఎంత పాపినైనను

342

నాకై చీల్చబడ్డ

343

ఇమ్మానుయేలు రక్తము

ఇమ్మానుయేలు రక్తము

ఇమ్మానుయేలు రక్తము

ఇమ్మానుయేలు రక్తము

344

పరమ రాజ్యమునకు నరులు

345

హాయానంద సుదినము

346

యేసు నావాడని నమ్ముదున్

347

ఆనందమగు ముక్తి

348

నాకింత  ప్రోత్సాహానందంబుల్

నాకింత  ప్రోత్సాహానందంబుల్

349

సంతోషింపరె ప్రియులారా

356

సాక్ష్య మిచ్చెద మన స్వామి

సాక్ష్య మిచ్చెద మన స్వామి

360

యేసు క్రీస్తు మతస్థుడనగ

365

లెమ్ము క్రైస్తవుడా

367

 

దేవ వెంబడించితి

దేవ వెంబడించితి

371

జీవితంబు ఘోర కస్టనష్టంబుల్

372

ఓ మా తండ్రి నీదు నామము

373

దాసుల ప్రార్ధన

375

ఆలించు దేవా

ఆలించు దేవా

376

 

దేవా సహాయము నిమ్మా

దేవా సహాయము నిమ్మా

377

నన్ను గన్నయ్య రావే

నన్ను గన్నయ్య రావే

నన్ను గన్నయ్య రావే

నన్ను గన్నయ్య రావే

నన్ను గన్నయ్య రావే

నన్ను గన్నయ్య రావే

378

కరుణా పీఠము జేరరే

381

నిన్ను నేను విడువను దేవా

383

 

ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా

ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా

ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా

384

ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా

ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా

ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా

386

అశీరవంబుల్మామీద

అశీరవంబుల్మామీద

అశీరవంబుల్మామీద

అశీరవంబుల్మామీద

390

సందియము వీడవే

393

 

నీ చరణములే నమ్మితి

నీ చరణములే నమ్మితి

నీ చరణములే నమ్మితి

నీ చరణములే నమ్మితి

నీ చరణములే నమ్మితి

నీ చరణములే నమ్మితి

396

దేవదాస పాలకా రాజా

 

దేవదాస పాలకా రాజా

 

దేవదాస పాలకా రాజా

398

జీవమా చింతించకుండు

405

 

 

 

 

 

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

దేవుడే నా కాశ్రయంబు

407

 

ప్రీతి గల మన యేసు

ప్రీతి గల మన యేసు

413

 

నీవు తోడై యున్న చాలు

నీవు తోడై యున్న చాలు

నీవు తోడై యున్న చాలు

414

నీవే నా ప్రియుడవు

417

నాకై చీలిన యుగయుగముల

421

శరణు జొచ్చితి

422

యెహోవ నా కాపరి

426

నా రక్షకుని వెంబడింతు

432

యేసు మమ్ము నడిపించు

433

యేసు నామంబెత్తి

435

యెహోవా మా తండ్రి గాడా

యెహోవా మా తండ్రి గాడా

 

 

440

 

 

తనువు నాదిదిగో

తనువు నాదిదిగో

తనువు నాదిదిగో

తనువు నాదిదిగో

441

నా వన్నీ అంగీకరించుమీ దేవ

442

 

జీవితాంతము వరకు నీకే

జీవితాంతము వరకు నీకే

జీవితాంతము వరకు నీకే

జీవితాంతము వరకు నీకే

444

జ్యోతిగ మము జేయుమో దేవా

జ్యోతిగ మము జేయుమో దేవా

445

నేను నీ వాడను దేవా

449

నీ చిత్తంబేను

451

 

సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా

సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా

454

నే నీ వాడనై యుండ గోరెదన్

నే నీ వాడనై యుండ గోరెదన్

455

యేసు సామీ నీకు నేను

459

ఎవరు క్రీస్తు వైపునున్నారు

462

 

జయ ప్రభు యేసునె

జయ ప్రభు యేసునె

జయ ప్రభు యేసునె

465

లెమ్ము తేజరిల్లుము

470

చాటించుడీ మనుష్య జాతి

చాటించుడీ మనుష్య జాతి

471

ఒడ్డు చేరి నీ యెదుట

473

వద్దు మనస బుద్ధి కురచ

474

యేసుని కొరకై యిల జీవించెద

యేసుని కొరకై యిల జీవించెద

యేసుని కొరకై యిల జీవించెద

యేసుని కొరకై యిల జీవించెద

యేసుని కొరకై యిల జీవించెద

481

చాలును లోక భోగములు

483

పరదేశులమో ప్రియులారా

484

పోపోవే ఓ లోకమా

485

సకలేంద్రియములారా

486

పయనమై యున్నానయ్య

489

మనసానందము బొందుట కన్నను

495

మరణమునకు విజయ మేది

497

అంత్య దినమందు దూత

504

పరిశుద్ధి

518

 

నేనును నా యింటి వారును

నేనును నా యింటి వారును

521

 

 

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

యేసుతో ఠీవిగాను పోదామా

524

భారత క్రైస్తవ యువజనులారా

527

ఓ క్రైస్తవ యువకా

531

రేగ త్వర పడకు

536

రాజా నా దేవా నన్ను

538

పిల్లనైన నన్ను జూడుమీ

543

అనుకరించెద

558

 

యేసు నన్ను ప్రేమించినావు

యేసు నన్ను ప్రేమించినావు

యేసు నన్ను ప్రేమించినావు

562

కానాపురంబులో

563

 

మానవుల మేలు కొరకు

మానవుల మేలు కొరకు

564

దేవర నీ దీవెనలు

దేవర నీ దీవెనలు

571

దశమ భాగములెల్ల

572

స్తుతియు మహిమయు నీకె

స్తుతియు మహిమయు నీకె

573

దాతృత్వము గలిగి

575

సంతోషముతో నిచ్చెడి వారిని

సంతోషముతో నిచ్చెడి వారిని

578

నీ ధనము నీ ఘనము

నీ ధనము నీ ఘనము

579

ఏది సఖుడ

582

నుతి సేయను లేవే

587

ఆలించు మా ప్రార్ధన

600

ధ్యానింపవే చిత్తమా

601

వందనంబొనర్తమో ప్రభో

వందనంబొనర్తమో ప్రభో

వందనంబొనర్తమో ప్రభో

వందనంబొనర్తమో ప్రభో

603

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టేము

605

స్తోత్రము సేయరే

610

ప్రభువా మమ్మును దీవించి

629

ఆనంద యాత్ర

631

ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె

632

ఇదియే సమయంబు రండి

634

ఎల్ల వేళలందు కష్ట కాలమందు

636

ఎంత జాలి యేసువా

638

ఎందుకో నన్నింతగా

640

 

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

644

 

కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ

కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ

కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ

646

క్రైస్తవుండా కదలి రావయ్య

647

కృపామయుడా నీలోన

648

గగనము చీల్చుకొని

649

గీతం గీతం జయ జయ

650

చూడుము గెత్సేమనే

651

జయ జయ యేసు

652

జయ విజయమని పాడుదమా

653

జీవితమంత నీ ప్రేమగానం

654

తరతరాలలో యుగయుగాలలో

657

దేవునికి స్తోత్రము గానము

658

దేవుని వారసులం

659

దేవుని స్తుతి యించుడీ

661

 

నడిపించు నా నావా

నడిపించు నా నావా

నడిపించు నా నావా

666

నా ప్రాణ ప్రియుడా

669

నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో

నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో

671

 

పరమ జీవము నాకు నివ్వ

పరమ జీవము నాకు నివ్వ

672

పాడెద దేవా నీ కృపలన్

673

ప్రజలారా వేగమే రారే

674

ప్రభు ప్రేమ తొలి కేక

675

ప్రభు యేసుని వదనములో

676

ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి

ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి

677

ప్రేమామృత ధారలు

678

ప్రియ యేసు నిర్మించితివి

ప్రియ యేసు నిర్మించితివి

681

మార్గము చూపుము యింటికి

మార్గము చూపుము యింటికి

మార్గము చూపుము యింటికి

682

 

యెహోవా నా బలమా

యెహోవా నా బలమా

యెహోవా నా బలమా

686

రేయీ పగలు నీ పాద సేవ

691

 

సాగిలపడి మ్రొక్కెదము

సాగిలపడి మ్రొక్కెదము

692

సీయోను పాటలు

సీయోను పాటలు

693

స్వచ్ఛంద సీయోనువాసి

694

స్తోత్రం చెల్లింతుము

697

అందాల తార

698

మధుర మధుర మధురసేవ

మధుర మధుర మధురసేవ

708

అసతోమ సద్గమయ

709

తూర్పు నుంచి పడమర

711

బ్యూలా దేశం నాది

712

మనసా మనసా నీకిది తెలుసా

713

యేసు ప్రభు నీ చరణం

714

యేసుని వదనము అందమని

715

తంబుర నాద స్వరముల తోడ

717

యెరుషలేము యెరుషలేము

718

కరుణ నయనాలలో